Datum a čas

Dnes je neděle, 13. 6. 2021, 13:20:37

Srazy, akce clubu

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Hledat

rozšířené vyhledávání ...

FACEBOOK

Join us on facebook

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 6. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stanovy spolku

ALFA ROMEO CLUB PLZEŇ z.s.

 

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

 

Spolek „ALFA ROMEO CLUB PLZEŇ z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Javorová 930/8 326 00 Plzeň.


Čl. 2 
Charakter spolku

 

 1. Spolek „ALFA ROMEO CLUB PLZEŇ z.s.“ je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili vlastníci a příznivci vozů značky Alfa Romeo k aktivní činnosti na podpoře a prezentaci značky.

 

 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.


Čl. 3 
Základní účely spolku

 

Základním účelem spolku je podpora a prezentace značky Alfa Romeo.

 


Čl. 4 
Činnost spolku

 

 1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

 

 1. Organizace a uskutečňování pravidelných setkání členů spolku a ostatních příznivců motorových vozidel značky Alfa Romeo v okolí města Plzně, příp. plzeňském kraji.
 2. Organizace a uskutečňování pravidelných setkání členů spolku a dalších příznivců motorových vozidel značky Alfa Romeo v tuzemsku, a to za účelem rozvoje podpory, sdružování a interakce členů mezinárodních spolků založených za obdobným nebo stejným účelem dle čl.3 těchto stanov.
 3. Účast členů spolku na ostatních setkáních příznivců motorových vozidel zn. Alfa Romeo a prezentace spolku jeho členy v rámci České Republiky a zahraničí.

 

2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 


Čl.  5 
Členství ve spolku

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné a čestné. Členem spolku „ALFA ROMEO CLUB PLZEŇ z.s.“ (dále jen„člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členství vzniká odesláním přihlášky ve formě emailové zprávy, a to i takové, která není opatřena zaručeným elektronický podpisem. Přihláška musí obsahovat: 

 

 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. adresu trvalého bydliště,
 3. telefonické spojení,
 4. e-mailovou adresu.

 

 1. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní přípravných činnosti v rámci založení a vzniku spolku.
 2. Člen spolku má právo zejména:
  1. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  2. užívat výhod člena spolku, jsou-li takové vyhlášeny,
  3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

 1. Člen spolku je povinen zejména:

 

 1. jednat v souladu s těmito stanovami,
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
 3. sdělit radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 6 
Zánik členství

 

Členství zaniká na základě:

 1. písemného oznámení člena spolku o ukončení jeho členství ve spolku v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím emailové zprávy, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.
 2. úmrtím člena spolku.
 3. vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

  
Čl. 7 
Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to za účelem

 

 1. schválení případných změn stanov,
 2. volby tříčlenné rady spolku s funkčním obdobím 1 rok, případně odvolání rady spolku,
 3. schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období,
 4. určení koncepce činnosti spolku na následující období,
 5. stanovení výše případných členských příspěvků,
 6. schválení rozpočtu spolku na následující období,
 7. volby čestných členů spolku, příp. rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
 8. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět, a to prostřednictvím žádosti doručené do sídla spolku v listinné či elektronické podobě, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.  Rada je povinna svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 3. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním, a to v elektronické podobě prostřednictvím emailové zprávy, a to i bez zaručeného elektronického podpisu, na emailovou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně později změnil v souladu s jeho povinností dle č. 5 odst. 5 písm. c) stanov. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 6. Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s místopředsedou. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a místopředseda. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 7. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
  2. svolání a vedení schůzí rady,
  3. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
 8. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 9. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Čl. 8 
Hospodaření spolku

 

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících dosažení účelu a cílů spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 2.  Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a případných vnitřních předpisů spolku.
 5. Rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve případných vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
 7. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 8. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.  

 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 4. Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 30.3.2014

 

V Plzni dne 30.10.2014